අපි ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී 2022 වැටීම කැන්ටන් පොළට සහභාගී වෙමු

ප්‍රදර්ශන නම: 132 වාර්ෂික සරත් කැන්ටන් පොළ (අදියර I)

වේලාව: ඔක්තෝබර් 15, 2011-10, 19, 9:30-18:00

ස්ථානය: චීනය ආනයන අපනයන භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශන ශාලාව (guangzhou zhuhai River Road No. 380)

අපගේ ප්‍රදර්ශන කුටිය වෙත පැමිණීමට නව සහ පැරණි පාරිභෝගිකයින් සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

csdvfd

dsa


පසු කාලය: සැප්-15-2022